tonga local government
hon akosita lavulavu
tonga local government staff
onetoto anisi
tonga town officers

06 Fepueli 2018 Na’e fakaava ‘e he Minisitā ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonuá, Hon. ‘Akosita Lavulavu ‘a e fakataha fakata’u ‘a e kau Pule Fakavahe mo e kau ‘Ofisa Koló, ‘i he pongipongi ‘aneafi, ‘i he Fale Fakataha’anga Fa’onelua.

Ko e fakataha ko ‘eni, ‘oku fakahoko ia ‘i he ‘aho ‘e ua, ‘o kau mai kiai mo e ni’ihi ko e kau Pule Fakavahe mo e kau ‘Ofisa Kolo, mei Vava’u, Ha’apai pea mo ‘Eua.

‘I he me’a ‘a e ‘Eiki Minisitā, na’á ne pehē ko e kau ‘Ofisa Kolo mo e kau Pule Fakavahé ko e taha ia ha kakai matu’aki fu’u mahu’inga ‘aupito. ‘Oku nau hoko ko e kau taki ‘i he ngaahi tukui kolo, mo e ngaahi motu kotoa pē ‘i Tongá ni.

“‘Oku faka-fatongia ‘aki ‘a e ‘Ofisa Kolo kene tokoni, ki he ma’u’anga vai ‘o e kolo, pehē ki hono tokanga’i ‘a e ngaahi toumu’a ke tauhi, pehē ki he ngaahi ‘api li’aki ‘i he kolo, ke huo mo fakama’a, pehē ki hono tauhi ‘a e ngaahi fa’itoka, mo e ngaahi holo fakakoló.”

 

Minisita 'o e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, Hon. 'Akosita Lavulavu

Na’á ne fakahā foki ‘oku fu’u mahu’inga ‘aupito ‘a e ngaahi ngāue ‘oku fakahoko ‘e he va’a ko ‘eni ki he Local Government pe ko e Pule’anga Fakakoló, pea pehē foki ki he Va’a ko ‘eni ko e Community Development pe ko e va’a ki he langa fakalakalaka ‘a e ngaahi koló, mo e motu takitaha.

“’Oku ‘i ai ‘etau ngaahi fokotu’utu’u fo’ou ki he’etau ngaahi tokonī mo hono langa hotau ngaahi kolo mo e ngaahi tukui motu kotoa pē.”

Na’á  ne tapou ai pē ki he kau ma’u fakataha, ‘oku fu’u fiema’u ‘enau tokoní, mo ‘enau poupou pea mo e faka’amu ke nau to e ngāue ke to e vave ange. “’Oku fu’u fiema’u ho’omou tokoni mo ho’omou poupou mai ketau ngāue fakataha, pea mo e faka’amu ke tau ngāue ke toe vave ange mei he founga ngāue lolotonga kuo tau anga maheni mai ‘aki.”

 

Talekita Pule Le'ole'o Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, 'Onetoto 'Anisi

‘I he lea talitali e Talekita Pule Le’ole’o, ‘Onetoto ‘Anisi na’a ne fakamanatu ai ki he kau ‘Ofisa Tauhifonua ni ‘a e ngaahi naunau lalahi ‘e ua ‘o ha ‘oku ne ma’u ha fatongia tauhi, ‘uluaki koe integrity “faitotonu” pea koe ua koe clear conscience “konisenisi ‘oku ma’a”. Ko e kau ‘Ofisa Tauhifonua ni ‘oku nau laine mu’a hono tokanga’i pea fakahoko e ngaahi tu’utu’uni ma’a’e kakai na’a nau fili ki he kau Ofisa Tauhifonua ni ke tauhi kinautolu. ‘Oku fiema’u ke nau fakahoko fatongia ‘i he tu’unga faitotonu mo konisenisi ‘oku ta’u’ataina pea mo ma’a.

‘Oku tataki mo tokanga’i ‘a e fakatahá ni ‘e he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonua. ‘Oku ‘i ai foki ‘a e va’a ‘i he Potungāué ni, ko e Va’a ki he langa fakalakalaka e tukui kolo. ‘Oku tokanga’i ia ‘e ‘Eva Tuipeatau - Tu’uholoaki koe Tokoni Talekita Pule pea koe polokalama ako ni na’e fakapa’anga pe ia ‘i he patiseti ngaue e va’a ngaue ko ‘eni.

 

Ko e Tokoni Talekita Pule ‘Eva Tuipeatau - Tu’uholoaki mo e ni'ihi 'o e kau 'Ofisa 'oku nau fakakaungatamaki 'i he va'a ki he fakalakalaka 'o e ngaahi tukui kolo

 

Ko e kau ma'u fakataha

NGATA’ANGA

Tukuatu mei he Potungāue ki he Ngaahi Ngāue Fakalotofonua (MIA)

© 2016 by Ministry of Internal Affairs.

Developed by Vavatau Technology